Списък на публикациите ми от 2012 до 2023 г.

Публикации на проф. д-р Даниела Сотирова

в периода 2012-2023г.

      Книга

 1. Сотирова, Д. Приложните етики във висшето училище. Поуки и посоки на 30-годишното им преподаване в България. Издателство Фабер, 2021.

     Колективни монографии, сборници и студии

 1. Сотирова, Д. Етика на развитието и етични решения в бизнеса. В: „Етика и развитие: българският контекст“. Сб. студии. Съставител и ред. Е, Маринова. Изд. Фабер, 2015. ISBN 978-919-00-0312-0, стр.101-138.
 2. Сотирова, Д. Екологическата етика като приложна етика: особености на етико-екологичния дискурс. В: „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“. Сб. Студии. Съставител и ред. Е, Маринова. С., Фондация „Устойчиво развитие на България, 2015, ISBN 978-619-7136-15-9, стр.293-303.
 3. Сотирова, Д. Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика. Сб. Статии под ред. на Е. Маринова и М. Мизов „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“. С., 2016, ISBN 978-619-160-604-7, стр. 270 – 283.
 4. Сотирова, Д. Трудът и неговата „анихилация“ в глобализиращия се свят. В книгата Глобалните промени и съдбата на България. Под. ред. на проф. Б. Градинаров, проф. Ив. Кацарски, доц. Б. Тодорова. Изд. BISFRIM – Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска. ISBN 978-619-90757-0-8. 2016, с.77-88.
 5. Сотирова, Д. Усещането за справедливост и несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? В: Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. Под ред. на доц. Е.Маринова и проф. М. Мизов. С., ISBN 979-619-749-5, Изд. Авангард-Прима, 2017, с.187-198.
 6. Сотирова, Д. ЕТИКА НА ДИГИТАЛНОТО РАВЕНСТВО. В: „МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО“. Сборник статии. Съставители и научна редакция: доц. Е. Маринова и проф. М. Мизов. Стр. 383 – 396. ISBN 978-619-239-001-3. „Авангард Прима”, С., 2018.
 7. Сотирова, Д. МЪЖЕСТВЕНОСТ СРЕЩУ ЖЕНСТВЕНОСТ, „ХАРД“ СРЕЩУ „СОФТ“: ДИСКУРСЪТ НА ПОЛА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА. : В книгата със студии „ПРЕХОДЪТ, ЖЕНИТЕ И НАСИЛИЕТО“. Изд. на Център за исторически и политологически изследвания и Фондация „Солидарно общество“. Съст. проф. М. Мизов. ISBN 978-954-2982-16-6, С., 2018, стр. 214 – 243.
 8. Сотирова, Д. Дигитална култура и е-комуникация. В: Димитров, А., Сотирова, Д., Минева, С., Мизов, М. Виртуални светове, социални мрежи, хуманизъм. С., Авангард Прима, 2018, сс. 185-267. ISBN 978-619-239-092-1.
 9. Сотирова, Д. Потребителят на езика на другостта. Морално-философски ориентири за разбиране на потреблението. В: Другостта като морално предизвикателство (Българският контекст). Съавтори Е. Маринова, Т. Неделчева, В. Драмалиева, Б. Ивков, Т.Батулева. Издателство „Фабер“, 2020, ISBN 978-619-00-1242, стр. 115-140.
 10. Сотирова, Д. Грижа и организационна етика. В: Етика и грижа. Сборник в памет на проф.д-р Недялка Видева. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 2022, с.174-192.

Учебници и учебни пособия

 1. Сотирова, Д. Бизнес етика: управление на деловото поведение. Фабер, Велико търново, 2014, ISBN 978-619-00-0132-4, 389 стр.
 2. Сотирова, Д., Георгиева, И. Организационно поведение. ISBN 978-619-167-046-8, С., 2014, Изд. на ТУ-София.

Статии в научни списания

 1. Сотирова, Д. Етично поведение и време: феноменът етически мираж . Сп. Медии и обществени комуникации, бр.12, 2012; Изд. на УНСС, вж.: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=176.
 2. Сотирова, Д. Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. Сп. Медии и обществени комуникации. Бр.17, 2013, media-journal.com.
 3. Сотирова, Д. Икономическият начин на мислене и етическият начин на действие. Сп. Философски алтернативи, кн.4, 2014.
 4. Сотирова, Д. Културни бариери пред е-управлението като публична иновация. Сп. Реторика и комуникации. Бр. 11, януари 2014. Електронно научно списание – ISSN 1314-4464 http://rhetoric.bg/
 5. Сотирова, Д. Как да подобрим етично поведение: нови акценти в обучението и консултирането по организационна етика. Сп. Човешки ресурси, бр. 5, стр.12-15, 2015.
 6. Сотирова, Д. Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна. Сп. Реторика и комуникации, бр. 16, 2015.
 7. Сотирова, Д. Емоционалният труд в организациите: ползи и щети. Сп. Медии и обществени комуникации. Бр.22, януари, 2015. http://media-journal.info/?p=item&aid=299.
 8. Сотирова, Д., Б. Маринов. Академичният нарцисизъм. Сп. Медии и обществени комуникации. Бр.26, януари, 2016. http://media-journal.info/?p=item&aid=299.
 9. Сотирова, Д. Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите. Сп. Реторика и комуникации, бр.21, януари, 2016.
 10. Сотирова, Д. Мениджмънт на различията: нови концептуални рамки във философията и в управлението на човешкото развитие. Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр.1.
 11. Сотирова, Д. ЕТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО В КРОСКУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА. Сп. Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр., кн.1, 2017, стр.1-20. https://jesbg.com/sotirova-etichnoto-liderstvo-v-kroskulturna-perspektiva/.
 12. Сотирова, Д. Организационна етика и етика на споделянето: културата на стартъп фирмите. Сп. Етически изследвания, бр. 2, кн. 2, 2017. https://jesbg.com/sotirova-organizacionna-etika-i-etika-na-spodelyaneto/.
26.  Сотирова, Д. Бизнес етиката в университета и извън него: постижения и възможности за развитие на публичния морален дискурс. Списание Етически изследвания. Година III, брой 3, кн. 2, декември 2018 г. https://jesbg.com/. ISSN 2534-8434.
 1. Sotirova, D. Еthical leadership in cross-ciltural business-communication. Acta Prosperitatis Journal of Turiba University. No. 9, 2018, Riga, pp.51-71. ISSN 1691-6077, http://turiba.lv/f/2019/AP9-interentam.pdf.
 2. Сотирова, Д. ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ. ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM. DANIELA SOTIROVA. Сп. Етически изследвания, бр. 5, кн. 3/2020, ISSN 2534-8434.
 3. Сотирова, Д. Гласът в организацията – комуникационен проблем в множество перспективи. Сп. Медии и обществени комуникации. Бр. 49/2021. https://media-journal.info/?p=author_view&aid=81.
 1. Сотирова, Д. Доверието като морален ресурс и етическа инвестиция. Сп. Етически изследвания, бр. 7, кн. 2/2022: 35-46.
 2. Сотирова, Д. АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА – ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ. В сб. „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“, Доклади на Теоретичен семинар на Катедра „ПХН“. 19-20 ОКТОМВРИ 2022. Изд. на Технически Университет София.
 3. Сотирова, Д. ЕТИКА НА НАУЧНОТО ПУБЛИКУВАНЕ И АКАДЕМИНО ИЗРАСТВАНЕ. Сп. Етически изследвания, бр. 8, кн.1, 2023.

Публикувани доклади на международни научни конференции

 1. Сотирова, Д. Персонална и професионална етика на учения -преподавател: нови проблеми и стари изкушения. Доклад на Национална конференция. В сб. «Етика на науката», Изд. на УНСС, 2012.
 2. Sotirova, D. Managing Organizational Ethics. International Conference “Management and Engineering’10”, TU-Sofia, Sozopol, 2012.
 3. Sotirova, D. Academic Ethics and Еlectronic Communication: are there any strategies for minimizing dishonesty at the university? Intern. Conference “E – governance”, TU – Sofia, Sozopol, 2012.
 4. Sotirova, D. Psychological and trans-cultural aspects of grandparenting. Intern. Conference “Applied Psychology”, Varna, 2012.
 5. Сотирова, Д. Психологическият договор: етични, организационни и психологически аспекти. В съавторство с И. Георгиева, Б. Маринов. Научна конференция „Етиката в българската правна система”, УНСС-БАН, ноември 2012.
 6. Сотирова, Д. Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст. Научна конференция „Етиката в българската правна система”, УНСС-БАН, ноември 2012.
 7. Сотирова, Д. Анализ на скуката и скуката в работата: културологични, психологически и управленски аспекти. Международна научна конференция «Менидмънт и инженеринг’2013. С., Изд. На ТУ, 2013.
 8. Сотирова, Д. Културни бариери пред е-управлението. V Международна конференция по е-управление. Сборник доклади. С., Изд. На ТУ, 2013, сс.16-24.
 9. Сотирова, Д. Културни бариери пред е-управлението като публична иновация. Научна конференция „Културни бариери пред гражданското участие”. Софийски университет «Кл. Охридски», Международна асоциация по интеркултурно образование SIETAR, София, 29.05.2013 г.
 10. Сотирова, Д. Понятието психологически договор: теоретична рамка и възможности за приложение в клиентските отношения. Международна научна конференция по приложна психология. ВСУ, Варна, 21-22юни 2013.
 11. Сотирова, Д. Етикет в дигиталното общуване. Шеста международна конференция по е-управление и е-комуникации, Изд. на ТУ – София, С., 2014, сс.13-21.
 12. Sotirova, D. EMOTIONAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION. VII -th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance” 2015, TU-Sofia, ISSN 1313-8774, S., 2015, pp.49-54.
 13. Сотирова, Д. Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи. Международна научна конференция «Мениджмънт и инженеринг’2016, Изд. на ТУ – София. С., 2016.
 14. Сотирова, Д. Облачната култура като нов тип организационна култура. Международна конференция по е-управление и е-комуникации, Изд. на ТУ – София, С., 2016.
 15. Сотирова, Д. Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика. Международна научна конференция “Лидерство и организационно развитие”, Изд. на СУ ‚Кл. Охридски, С., 2016. ISBN 978-954-07-4128-4. С., 2016, с.746-755.
 16. Сотирова, Д. Организационна култура на стартъп компанията. Международна Научна конференция „Приложна психология и социална практика“. Сборник доклади. 24 – 26 юни 2016. Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2016. ISSN 1314–0507, с. 321-337.
 17. Сотирова, Д. Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи. Международна научна конференция «Мениджмънт и инженеринг’2016, Изд. на ТУ – София. С., 2016.
 18. Сотирова, Д. Облачната култура като нов тип организационна култура. Международна конференция по е-управление и е-комуникации, Изд. на ТУ – София, С., 2016.
 19. Сотирова, Д. Моралното лидерство в кроскултурната бизнес етика. Международна научна конференция “Лидерство и организационно развитие”, Изд. на СУ ‚Кл. Охридски, С., 2016. ISBN 978-954-07-4128-4. С., 2016, с.746-755.
 20. Сотирова, Д. Организационна култура на стартъп компанията. Международна Научна конференция „Приложна психология и социална практика“. Сборник доклади. 24 – 26 юни 2016. Варна, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2016. ISSN 1314–0507, с. 321-337.
 21. Сотирова, Д. КРОСКУЛТУРНАТА ПЕРСПЕКТИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕТИКА: РОЛЯТА НА КУЛТУРНАТА И ЕТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧИЯТА». В: Сборник с доклади от Научната конференция „Хармония в различията„, София, 9.12.2016 г. Изд. „За буквите-О писменехь“, 2016. ISBN 2367-7899, сс.490-504.
 22. Сотирова, Д. Усещането за справедливост и несправедливост: как да го разбираме в етико-приложна перспектива? В: Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. Под ред. на доц. Е.Маринова и проф. М. Мизов. С., ISBN 979-619-749-5, Изд. Авангард-Прима, 2017, с.187-198.
55.  Сотирова, Д. ЕТИЧНОТО ЛИДЕРСТВО В КРОСКУЛТУРНА ПЕРСПЕКТИВА. Сп. Етически изследвания (ISSN 2534-8434), бр. 2/2017, стр.1-20.
 1. Сотирова, Д. OБЛАЧНАТА КУЛТУРА НА СТАРТЪП ФИРМИТЕ: институционални и поколенийни културни особености. В: Човекът-мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество. Сборник с доклади. Изд. на ТУ – София, 2017, с.6-20, ISBN 978-619-167-274-5.
 2. Сотирова, Д. КУЛТУРНИЯТ КОНТЕКСТ НА ОБЩУВАНЕ КАТО ФАКТОР В Е- КОМУНИКАЦИЯТА –IX-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2017”of TU-Sofia. CONFERENCE PROCEEDINGS, ISSN 2534-8523, рр. 71-79.
 3. Сотирова, Д. УСЕЩАНЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕМОЦИОНАЛНА КУЛТУРА: ЕТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И МЕНИДЖЪРСКИ ПРОЕКЦИИ (FEELING OF JUSTICE AND EMOTIONAL CULTURE: ETHICAL STUDY AND MANAGERIAL IMPLICATIONS) – Международна конфернция Мениджмънт и инженеринг, Созопол, юни, 2017.
 4. Сотирова, Д. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КУЛТУРНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. Юбилейна Десета международна научна конференция «Е-управление и е-комуникации», юни 2018, Созопол. Сборник трудове. X-th Anniversary International Scientific Conference “E-Governance and E-Communication”, June 2018, Sozopol. Confrence Proceedings. ТУ – София, 2018. стр.133-140. ISSN 2534-8523.
 5. Сотирова, Д. МЪЖЕСТВЕНОСТ И ЖЕНСТВЕНОСТ, „ТВЪРД“ И „НЕЖЕН“ – „ДЖЕНДЪРИНГЪТ“ В КУЛТУРОЛОГИЧЕСКА И МЕНИДЖЪРСКА ПЕРСПЕКТИВА. MASCULINITY AND FEMINITY, „HARD“ AND „SOFT“ – „GENDERING“ IN CULTURAL AND MANAGERIAL РERSPECTIVE. Международна конференция Мениджмънт и инженринг‘2018. Созопол, 22-26.06.2018 г.
 6. Сотирова, Д. МЕТАФОРИ ЗА ИНТЕРНЕТ: ДВЕ ПРЕДСТАВИ ЗА ДИГИТАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИТЕ. XI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ”. XII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2020”of TU-Sofia. CONFERENCE PROCEEDINGS, ISSN 2534-8523. Издателство на ТУ-София. TU-Sofia Publisher, сс.61-68.
 7. Sotirova, D. COSMOPOLITАNISM IN THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT. Лидерство и управление на човешките ресурси. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Ноември 2019г. Изд. СУ „Кл.Охридски“, 2020. сс.551-558. ISBN 978-954-07-4979-2.
 8. Sotirova, VOICE AS A MANAGEMENT PROBLEM: PHILOSOPHICAL AND ETHICAL PERSPECTIVE. In: Conference Proceedings. XVIIInt Scientific Conference “Management and Engineering’20”. TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol, pp. 632-343. ISSN 1314-6327.
 9. Сотирова, Д. E-КОМУНИКАЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕКИПНИТЕ РОЛИ И ЕТИЧНО ЛИДЕРСТВО. E-COMMUNICATION, TEAM ROLES TRANSFORMATION AND ETHICAL LEADERSHIP. XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-УПРАВЛЕНИЕ И Е-КОМУНИКАЦИИ”. XII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2020”of TU-Sofia. CONFERENCE PROCEEDINGS, ISSN 2534-8523. Издателство на ТУ-София. TU-Sofia Publisher 81-88.
 10. Сотирова, Д. МОРАЛНА НЕУТРАЛНОСТ И МОРАЛЕН ГЕРОИЗЪМ В ЕТИКА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРАКТИКА. Международна конференция Мениджмънт и инженринг‘2022. ТУ-София, Дни на науката и текниката, Созопол.
 11. Sotirova, D. TRUST AND E-COMMUNICATION: HOW TO OVERCOME THE PITFALLS OF REMOTE WORK. XIII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2020”of TU-Sofia. CONFERENCE PROCEEDINGS, ISSN 2534-8523. Издателство на ТУ-София. TU-Sofia Publisher, pp.83-92.
 12. Сотирова, Д. Англификация на научния език в контекста на е-комуникацията. XV-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2021”of TU-Sofia. CONFERENCE PROCEEDINGS, ISSN 2534-8523. Издателство на ТУ-София. TU-Sofia Publisher, сс.183-192.
 13. Сотирова, Д. Дигитално благополучие и дигитална (софт) етика. В: Човекът – мяра за всички неща? Предизвикателства на постиндустриалното и информационно общество. Ред. О. Андреев. С., Изд. на ТУ-София, 2020, ISSN 2603-4999, с. 5-17.
 14. Сотирова, Д. Кроскултурната бизнес етика: изводи и перспективи с изследванията и преподаването. В: Изследвания върху социалните и икономическите преходи. Цв, Давидков, Т. Ялъмов, съставители. Юбилейна конференция, посветена на 30-годишнината от възстановяването на Стопанския факултет, 23-24 ноември, 2020 г. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2022, ISBN 978-954-07-9423-9, с.131- 139.
 15. Сотирова, Д. Кодексът за поведение на държавния служител: „гримираното лице на организацията“? В: Човекът – мяра за всички неща? Предизвикателства на постиндустриалното и информационно общество. С., Изд. на ТУ-София, 2021, ISSN 2603-4999, с.12-26.

 Доклади на международни научни конференции и конгреси с публикувани резюмета

 1. Сотирова, Д. Транскултурни аспекти на преподаването на бизнес етика. Доклад на Международна конференция „Интеркултурни измерения на социалните практики, 18-19 май 2012 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, С., 2012.
 2. Sotirova, D. Cultural Barrriers to e-governance in Bulgaria. International Conference “Digital Governance: From Local Data to European Policies”. Prague, 18-th April 2013.
 3. Sotirova, D. Ethical behavior in temporal perspective: ethical mirage phenomenon in applied ethics. 9th World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS, AND HEALTH LAW. Naples, Italy. Books of Abstracts. Pp.149.
 4. Sotirova, D. Moral domain and cultural differences in cross-cultural ethics. 11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts. Naples, Italy, 2015, p.115.
 5. Sotirova, D. Moral exclusion: implications for bioethics. 10th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts. Jerusalem, Israel, 2015, p.69.
 6. Сотирова, Д. Бизнес етиката като интелигентно решение. Втора конференция „Интелигентното работно място”. Американски университет, София, 31 март 2011 г. Достъпно в: http://events.uconomics.com/SmartWorkplace/prezentatsii/iv.1-daniela-sotirova.pdf/view.
 7. Сотирова, Д. Транскултурни аспекти на преподаването на бизнес етика. Доклад на Международна конференция „Интеркултурни измерения на социалните практики“, 18-19 май 2012 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, С., 2012.
 8. Sotirova, D. Cultural Barriers to e-governance in Bulgaria. International Conference “Digital Governance: From Local Data to European Policies”. Prague, 18-th April 2013.
 9. Sotirova, D. Moral domain and cultural differences in cross‐cultural ethics. 11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts. Naples, Italy, 2015.
 10. Sotirova, D. Moral domain, cultural differences, generational equity: the theoretical and educational implications of cross-cultural ethics. International Conference „NEW IDEAS AND NEW GENERATIONS OF REGIONAL POLICY IN EASTERN EUROPE”. CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES. HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES. Pecs, 7-8 April, 2016. http://www.rkk.hu/rkk/conference/2016/Pecs/abstracts.pdf.
 11. Sotirova, D. Digital Wellbeing in Digital Bioethics: Prioritization of Bioethical Issues. In: 14 World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts, p.167, Porto, Portugal, 7-10 March, 2022.
 12. Sotirova, D.V. Moral Exclusion Concept in Re-imagining Higher Education. RE-IMAGINING HIGHER EDUCATION THROUGH EQUITY, INCLUSION, AND SUSTAINABILITY – RISE 2022. https://www.univ-tech.eu/re-imagining-higher-education-through-equity-inclusion-and-sustainability-rise-2022.
 13. Sotirova, D. Institutional trust: some common issues for bioethics and cross-cultural organizational ethics. In: 15 World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Book of Abstracts, Porto, Portugal, November, 2023.

Межународни и национални проекти

 1. Участник (автор, обучаващ и ръководител дейности) в: Проект BG 051P0001-3.1.09.-0006 „Система за кариерно развитие в ТУ – София” по Оперативна Програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси” с координатор проф. д.т.н. В. Панов.
 2. Национален научен проект, Координатор ИИОЦЗ, БАН, Тема “Eтика на развитието”. Научен ръководитeл на проекта: доц. д-р Е. Маринова.
 3. Участник (автор), Национален научен проект, Координатор ИИОЦЗ, БАН, проект “Другостта като морална провокация: българският контекст. Научен ръководител доц. Е. Маринова. Работно заглавие на авторската тема: Потребителят като друг: проблемът за другостта в контекста на потребителската етика“ , 2015 -2017.
 4. БИЗНЕС ЕТИКАТА В ПОЛЗА НА ПРЕВАНТИВНА АНТИКОРУПЦИОННА СТРАТЕГИЯ. Проект на „Прозрачност без граници“, съвместно с К. Савов и Т. Безлов. март-април 2020 г.

        Преводи в академични издания

 1. ГОЛДХИЛ, О. ЕТИЦИТЕ СА СЪГЛАСНИ КОЙ ДА БЪДЕ ЛЕКУВАН ПЪРВО, КОГАТО БОЛНИЦИТЕ СА ПРЕПЪЛНЕНИ С БОЛНИ ОТ КОРОНАВИРУС. Сп. Етически изследвания. Извънреден брой „Етика и извънредно положение“. Превод и автор на бележките ДАНИЕЛА СОТИРОВА.

        Статии в периодичния печат

 1. Сотирова, Д. Дойде ли времето на лингвистичния абсолютизъм? В. „Култура“, бр.24, от 23.06.2017 г.

        Участие с доклади в тематични форуми, научно-практически конференции, Кръгли маси и др.

 • Thematic Univeristy-Business Forum. University & Business. Alliences for innovation. Vienna, 25-26 February 2016. Ethics of Enteurpreneurhip. ubforum-austria.eu.
 • Conference on Ethics of Compliance. Bulgarian-German Business Association. Sofia, February 2016.
 • Thematic Univeristy-Business Forum. University & Business. 2-5 June 2016. International Tаlents anд Intercultural competency, workshop “Learn to be talent”.
 • Кръгла маса „Достойнството на човека“ на Световния ден на биоетиката. 10.2016 г., организирана от Медицински университет и Български център по биоетика.
 • ТРЕТА ЕСЕННА АКАДЕМИЯ РЕФОРМИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОГЛЕДАЛОТО НА ПУБЛИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ, организирана в УНСС, 27.10.2016 г.
 • Конференция по Корпоративна социална отговорност: 9 December 2016, from 9:00 until 13:00 at Vivacom ArtHall, The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bulgaria in cooperation with CSR Bulgaria, Conference “CSR Today”.
 • Conference on Ethics of Compliance. Bulgarian-German Business Association. Sofia, February 2016.
 • Thematic University-Business Forum, Learning by earning – first steps to (self)employment. 18 October 2017 at University of Split – a satellite event of the Thematic University Business Forum – Croatia. Croatia, October 2017.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.