Административна етика е нужна – разбираме го, когато сме потърпевши

Преди 10 години излезе тази книга. Това е снимка на един от последните екземпляри. Години наред беше учебник по Административна етика за студенти по публична администрация – специалност, която беше онеправдана през последните години. А имаме потребност от модерни специалисти в нея… „Етика в публичните услуги” Резюме на издателството Tази книга е първият учебник по … Read more

Другостта ни събира!

Радвам се да съм част от отбора философи и социолози – с Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Христо Христов, Александра Трайкова, Божидар Ивков, Любослава Костова, Татяна Батулева и Стоян Ставру), автори на новата книга ДРУГОСТТА КАТО МОРАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО (БЪЛГАРСКИЯТ КОНТЕКСТ).   Otherness as a Moral Challenge (The Bulgarian Context). Издателство „Фабер“, 2020. … Read more

Защо сме морално задължени да забелязваме непознатите? /Why we have a moral duty to acknowledge strangers

По повод чудесната публикация „Защо сме морално задължени да забелязваме непознатите?“: Накратко, защото имаме нужда от синхронизиране на впечатленията за другия и неговото физическо и психично здраве, защото микро-контактите, започвайки със зрителния контакт, са благо за човека. Универсалната любезност е етикетът на социалната свързаност на хората. Оказва се, че бездомници по улиците споделят, че голямото … Read more

Космополитизмът е философия, ценности, принадлежност, идеал, стил на живеене и още…

Докладът ми COSMOPOLITАNISM IN THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

е публикуван в излезлия наскоро сборник с доклади от Международната конференция на Софийски университет

 Abstract. This paper examines a less commonly used concept in organizational and cross-cultural research – the cosmopolitanism and traits of cosmopolitan employee and manager as well. These concepts become significant in the context of work of transnational experts and professionals in global digital transformation today. Cosmopolitan identity is described based on review of literature on social philosophy, cross-cultural management, organizational ethics, and international human resources management. It is defined in conceptual framework of belonging and otherness in organizational perspective. The connection of cosmopolitanism with organizational ideologies is shown, in particular, in the formation of „excellent employee“. The features of a worker with cosmopolitan thinking are outlined as cognitive structure and socio-cultural attitude. The cosmopolitan figure in organization is seen in their negative and positive traits. Cosmopolitanism is revealed as a component of social and cultural capital. The common understanding that cosmopolitan identity formation is primarily a personal aspiration and rejection act of national identity, as well as the prevailing vision of „primacy and superiority“ of local identities and underestimation of cosmopolitan identity, are problematized. This study insists on their comprehensive consideration.

Keywords: belonging, otherness, transnational professionals, cosmopolitanism, social and cultural capital, cross-cultural management.

(pp.551-558)

 

 

За дигиталния минимализъм от етическа гледна точка

Новият брой на списание „Етически изследвания“ (5, кн. 3/2020. ISSN 2534-8434. https://jesbg.com/) е посветен на етиката и ограниченията. Освен за пандемията като извор на анализи и текстове, има няколко статии за моралните проблеми, идващи от новите комуникационни технологии. Сред тях е статията ми: ЕТИЧЕСКОТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ МИНИМАЛИЗЪМ ТHE ETHICAL LIMITATION OF DIGITAL MINIMALISM Abstract … Read more

„Философията се завърна в живота“, oбяснява Майк Майер. („Philosophy Came Back to Life“)

Трябва много съзнателно да обсъждаме философията… Онтологичната промяна е процес, който ние като съзнателни същества във вселената наблюдаваме и така дефинираме нашата развиваща се реалност…. Не виждаме хора, които да говорят за философия, но всички сега сме затрупани и дълбоко въвлечени в онтологичен анализ и дискусии. Философията не само се върна към живот, но стана … Read more

Eмоционалният труд в организациите: ползи и щети

Целта на тази статия е да предложи концептуален анализ на емоционалния труд (работа) в перспективата на комуникациите в бизнес организациите. Обсъждат се разлики в смисъла на понятията труд и работа. Развива се интердисциплинен подход към емоционалния труд, теоретична рамка за осмислянето му на основата на идеи и резултати от обучение и консултиране в областта на … Read more