Кроскултурната бизнес етика (Учебната програма)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

С Т О П А Н С К И    Ф А К У Л Т Е Т

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: КРОСКУЛТУРНА БИЗНЕС ЕТИКА

Код от учебния план съгласно ЕСТК: МРМ12.4

Брой кредити: 4 /четири/

Образователно-квалификационна степен: “МАГИСТЪР”

Професионална квалификация: “Магистър по управление на проекти”

Специалност: „Управление на проекти“

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство

Катедра: “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”, Стопански факултет

 1. Цел на обучението по учебната дисциплина.

 Кроскултурната бизнес етика е избираемa учебнa дисциплина от магистърската програма на специалност „Магистър по управление на проекти”.

Кроскултурната бизнес етика се наложи като учебна дисциплина в управленското образование по света през последното десетилетие в условията на глобализация и потребност от познаване на културното своеобразие в комуникациите. При взаимодействие на хора от различни култури конфликтите и недоразуменията често са предварително програмирани и ето защо те следва да се познават и прогнозират. При днешната динамика в комуникациите, включително чрез социалните мрежи, те следва да бъдат осмисляни и хармонизирани.

Тази учебна дисциплина, въведена за първи път у нас, предлага знания и умения за ценностите и съвременните етичните стандарти на делово поведение в света на глобалния междукултурен бизнес. Обучението развива способността за социално-етична преценка и аргументация при избор на подходящо поведение, за справяне със специфични проблемни ситуации в управлението на проекти и ръководенето на екипи.

Интеркултурните комуникации и международната бизнес етика, тези две перспективи в дисциплината, предлагат модели на поведение, които са полезни във всяка проектна дейност днес, полезни дори и тогава, когато тя не е пряко свързана с международни контакти.

Обучението би помогнало да се развият умения за избягване и/или преодоляване на междукултурни недоразумения и конфликти чрез диалог, както и за установяване на отношения на доверие и сътрудничество между хора от различни култури със специфична ценностна система и нагласи.

Знанията и компетентностите могат да се прилагат за нови мениджърски и комуникационни стратегии в реални бизнес ситуации.

Целта на учебната дисциплина е:

 • Усвояване на съвременни принципи и подходи за анализ на ценностите, етичните дилеми и избора на приемливо поведение в сферата на глобалния и регионален бизнес, пазарните отношения, деловото общуване и фирменото управление.
 • Познаване на специфични комуникативни, етически и културни фактори, които могат да имат ключово въздействие върху един проект и реализирането на бизнес целите.
 • Обогатяване и развитие на уменията за комуникация в междукултурна среда чрез интерпретиране и предаване на подходящи сигнали в общуването, подпомагане на нагласите за ефективно поведение във всяка делова ситуация чрез адекватно самопрезентиране и реакция в група; придобиване на познания и умения за използване на културните различия като шанс за успех.

В края на обучението си студентът ще:

 • познава конкуриращите се подходи в бизнес етиката, културните различия, етичните принципи и правила в практиката на бизнеса и специално – в управлението на екипи и проекти;
 • има минимум умения за разпознаване и преодоляване на конфликти, недоразумения и противоречия, възникващи при работа в разнородни екипи и в управление на проекти.
 • Притежава етична и интеркултурна компетентност като необходим елемент от социалните умения („нежни умения, емоционалната и социална интелигентност”) на мениджъра на проекти.

2. Учебно съдържание

2.1 Извадка от учебния план за учебната дисциплина.

по ред

Вид на занятията Семестър Хорариум, ч.
Седмично Общо за семестъра
1. Лекции 2   28 (14 – зад.)
2. Семинарни упражнения ІІ 1 15 (8 – зад.)
3. Самоподготовка ІІ 4 57 (22 – зад.)
  Всичко 7 100
Кредити ІІ 4

 2.2 Лекции

МОДУЛ „ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В КРОСКУЛТУРНАТА БИЗНЕС ЕТИКАТА”    

 1. Културните разлики в бизнес етиката: основания и равнища на интерпретиране. Четири перспективи за анализ в кроскултурната бизнес етика……………………………….2 ч.
 1. Бизнес етика и интеркултурна комуникация: проблемът за ценностите и ценностните разлики в деловото поведение в глобалния свят. Правила за делово поведение в междукултурна ситуация……………………………………………………………………………… …….2 ч.
 2. Основни понятия (конструкти) в интеркултурната комуникация. Интеркултурна компетентност и нейните измерения……………………………………………………………………..2 ч.
 3. Международната бизнес етика. Особеностите на бизнес етиката в Европа и Северна Америка……………………………………………………………………………………………………………….2 ч.
 4. Културни представи за постигане на успех и етичност в делово общуване и в управление на проекти. Етическата компетентност, емоционална и социална интелигентност…………………………………………………………………………………………………….2 ч.

МОДУЛ „КУЛТУРНИ И ЦЕННОСТНИ РАЗЛИЧИЯ: ТЕОРИИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БИЗНЕС ЕТИКАТА“

 1. Култура, културна другост, усвояване на чужда култура. Културна и езикова относителност: хипотеза на Сапир – Уорф……………………. …………………………………….2 ч.
 2. Конструктите „Изток – Запад“, „Север – Юг“ в кроскултурните комуникации. Практически импликации за кроскултурното делово поведение. ………………………….2 ч.
 1. Културните различия като ценностни различия. Моделът на Хол, Хофстеде. Организационни култури и национални култури. Културен одит на организацията……………………………………………………………………………………………………..2 ч.
 2. Морални конфликти и справяне с тях в кроскултурна среда. Културни особености на поведенските реакции. Управление на конфликти в кроскултурна делова ситуация……………………………………………………………………………………………………………. 2 ч.
 • Културни различия в етичните кодекси на бизнес организациите. Сравнителен анализ. Гледни точки за бизнес етика и комплайънс в кроскултурна перспектива………………………………………………………………………………………………………….2 ч.

МОДУЛ „НАЦИОНАЛНА СПЕЦИФИКА НА БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИ И ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ“

 • Кроскултурен бизнес етикет, бизнес облекло и етична комуникация на работното място. Промени в стилове и правила на глобалния бизнес етикет днес……………………………………………………………………………………………………………………..2 ч.
 • Специфика на европейските бизнес комуникации: особености на европейските бизнес етични стандарти и поведение. Поуки от практиката за поведение при управление намеждународни проекти…………………………………………………………………..2 ч.
 • Бизнес етика на виртуалното делово общуване и е-бизнес. Дигитални (виртуални) екипи и тяхното управляване………………………………………………………………………………..2 ч.
 • Партньорство, преговаряне, създаване на мрежи. Специфичните етични проблеми и правила в управлението на проекти и на международни екипи………………………………2 ч.
 1. Семинарни упражнения

 1. Трудовата етика като културен модел: културно-исторически предпоставки и промени днес. Поколенийните разлики като културни разлики. Културни разлики в представи за успех и успяване……………………………………………………. …………………………………2 ч.

2. Управленската бизнес етика в кроскултурна перспектива. Етичното лидерство. Лидери и последователи: универсални и национално-специфични особености и преодоляване на различията……………………………………………………………………………………………………………… ..3 ч.

3. Екипи, екипни роли, международни екипи, преодоляване на културни бариери в сътрудничеството. Постигане на съгласие в преодоляването на стереотипи и конфликти. Етика на отношенията и лидерството в традиционни и глобални и виртуални екипи………………………………………………………………………………………………………………………………4 ч.

4. Ефективно организационно поведение и етичност в създаване на партньорски отношения в процеса на работаа. Кроскултурни особености на формите на бизнес комуникиране (зседание, делова среща, панелна дискусия и др.) Комуникативни роли. Проксемика…………………………………………………………………………………………………………………….4 ч.

5. Сравнителен анализ и поуки от работата по проекти и мултинационални компании; анализ на бизнес етични „скандали“ в различен културен контекст: Форд, Нестле, Фолксваген и др. (по избор на участниците в обучението…………………………………………………………………………………………………………………….2 ч.

 

 1. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ

3.1. Лекционно обучение. Лекциите се провеждат в аудиторна зала. Лекциитете се провеждат и чрез използване на мултимедийна презентация, чрез която се структурира и илюстрира съдържанието на лекцията и най-съществените знания. Темата на лекцията се съобщава предварително и студентите имат възможност да се запознаят с нея по основната и допълнителна литература. Така на лекцията могат да се обсъждат и допълнително зададени от студентите въпроси.

3.2. Семинарни упражнения се провеждат в рамките на определените теми за дискусия, които се обсъждат в групата или се провеждат по анализ на учебен казус. Целта е стимулиране на студентите за самостоятелен анализ, изказване на собствено мнение по проблем, развиване на критични и комуникативни  способности и на умения за споделяне и вземане на организационни решения. Те могат да бъдат по избрана подтема от посочените по-горе в учебната програма, към която студентите са проявили специален интерес и за която е предложена допълнителна литература.

3.3. Специфични особености на разписанието на занятията: Желателно е лекциите по съответната тема да предшестват упражненията по нея.

3.4. Форми на сътрудничество между студентите и преподавателския екип по дисциплината. Възможностите са: консултации в приемните часове на преподавателите и електронна кореспондеция, която силно се насърчава като форма за индивидуално усъвършенстване и личен контакт. След всяка лекция се изпращат на студентите по електронен път допълнителни материали. Студентите и преподавателите комуникират по въпросите на курса и обменят информация индивидуално и групово в специално създаден електронен адрес.

4. РЕСУРСИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

 

4.1. Академични ресурси

Преподавателите по дисциплината следва да имат научна специалност от направленията Социология, Психология или Философия.

Титуляр на учебната дисциплина е проф. д-р Даниела Сотирова с научна специалност 05.01.00 /Философия/ и професор по 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Освен в ТУ – София, тя преподава дисциплините Бизнес етика, Управленска бизнес етика, Организационно поведение, Фирмена култура, Култури и организации и др. В ТУ – София, както и в СУ «Кл. Охридски», НАТФИЗ. Консултант е по организационна и бизнес етика на Българския Форум за Бизнес Лидери, USAID, MSI /Институт по мениджърски науки/. Завършила е курс за персонално консултиране /coaching/ на мениджъри в публичната администрация. Автор е на над 120 научни публикации у нас и в чужбина, в това число – и на учебници по организационно поведение. За контакти: тел. 965-34-37; dasotirova@yahoo.com.

Aсистент по дисциплината е: гл. ас. д-р Билян Маринов с научна специалност 05.01.13. /Философия на културата, политиката, правото и икономиката/; доктор по  Администрация и управление.

4.2. Информационни ресурси:

Основна литература

1. Бузера, Й., Е. Димитрова, О. Кайтнер и др. Основи на интеркултурната комуникация. Изд. Фабер, 2012.

2. Сотирова, Д. Бизнес етика. Управление на деловото поведение (глава Кроскултурната бизнес етика и др.). ISBN 978-619-00-0132-4. Изд. Фабер, 2014, стр. 85 – 88, 90 – 92, 330 – 359.

3. Сотирова, Д. Фирмената култура: параметри и примери. С., Изд. На ТУ – София, 2010. ISBN 978-954-438-862-1, стр. 75 – 100; 110 – 130.

4. Jachson, T. International Management Ethics: A Critical, Cross-cultural Perspective. Cambridge University Press. 2012.

 

          Допълнителна литература:

Герджиков, С. Културна относителност и крос-културен опит. Годишник на СУ «Кл. Охридски», Книга – Философия, 2005; публикувано и в http://www.gherdjikov.com/kulturna-otnositelnost-i-kros-kulturen-opit/.

Давидков, Ц. Национална и организационни култури.С., Изд. СУ–СтФ, 2009.

Етика и социален риск. Сб. Съст. Е. Маринова. С., 2008.

Йотов, С. Етика и мултикултурализъм. Градивни елементи и скици, София: Агата-А, 2004.

Кондев, А.„Електронни комуникации и културни различия – глобализация и контраглобализация”. Сп. Реторика и комуникации. Бр. 16, 2015. http://rhetoric.bg.

Камбуров., Д. Китай-животът като bios и zoe. htttp://www.kultura.bg/bg/print_article/view/16371

Крънчева, К. Бизнес етикет. С., 2008.

Маринова, Н. Управление чрез проекти. Инструмент за постигане на устойчиво развитие. Изд. На НБУ, С., 2014.

Райчева, М. Интеркултурните различия в деловото общуване в Чпония и Китай по време на бизнес срещи и бизнес преговори. https://prhetoric.wordpress.com

Сотирова, Д. „Европейците са от Венера, американците са от Марс”: сравнителен анализ на организационните ценности. Първа Международна конференция „Е- управление”. Сборник трудове, С.

Сотирова, Д. Бизнес етиката: луксът, който си заслужава,без да струва много. Част първа и част втора. Изд. на НБУ, С., 2009.

Сотирова, Д. Скука и скука на работа: културологични и мениджърски аспекти. Сп. “Медии и обществени комуникации. Бр.17, 2013. Изд. на УНСС. Електронен вариант: www.media-journal.com.

Сотирова, Д. Легализъм и морализъм: правното и етичното регулиране в културен и поведенски контекст. Сб. Доклади на научна конференция „Етиката в българската правна система”, УНСС-БАН, С., 2013.

Сотирова, Д. Културни бариери пред е-управлението като публична иновация. Сп. Реторика и комуникации. Бр. 11 /януари 2014. Електронно научно списание – ISSN 1314-4464 http://rhetoric.bg/.

Сотирова, Д. Културни параметри на етичните стандарти в медицината: защо предпочитаме намръщени лекари пред любезни сестри? Сб. Статии от Конференцията „Международни етични стандарти и българското здравеопазване”, МУ, С., ISBN 978-619-90225-1-1.

Сотирова, Д. Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна. Сп. Реторика и комуникации, бр. 16, 2015.

Sotirova, D. Moral domain and cultural differences in cross-cultural ethics. UNESCO 11th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law. Naples, Oct. 2015.

Сотирова, Д. Солидарност и морални основания в кроскултурната и организационната етика – Национална конференция по етика, БАН, ИИОЗ, ноември 2015 (под печат в сборник доклади от конференцията „Солидарност и етика“).

Сотирова, Д. Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти: специфични проблеми в мултикултурните екипи. Международна научна конференция «Мениджмънт и инженеринг’2016, ТУ – София.

Сотирова, Д. Етичното лидерство в крос-културна перспектива. Сп. Етически изследвания (Ethical Studies), No 2, 2016.

Bryan W., B. Husted, D. Allen. Toward a Model of Cross-Cultural Business Ethics: The Impact of Individualism and Collectivism on the Ethical Decision-Making Process. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.9136&rep=rep1&type=pdf.

Bohm, C. (2013). Cultural Flexibility in ICT Projects: A New Perspective on Managing Diversity in Project Teams. Global Journal of Flexible Systems Management 14(2), 115-122.

Minkov, M. (2013). Cross-Cultural Analysis; the Science and Art of Comparing the World’s Modern Societies and Their Cultures. With contributions by Geert Hofstede. Thousand Oaks, CA/US: Sage.

Minkov, M. (2011). Cultural Differences in a Globalizing World. Bingley, UK: Emerald.

Minkov, M., Bond, M.H., & Blagoev, V. (2015). Do Different National Samples Yield Similar Dimensions of National Culture? Cross-Cultural Management, 22(2), 259- 277. Minkov, M., Blagoev, V., & Bond, M.H. (2015). Improving Research in the Emerging Field of Cross-Cultural Sociogenetics: The Case of Serotonin. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46(3), 336-354.

Minkov, M. & Blagoev, V. (2014). Cultural Maps of the World. European Journal of Cross-Cultural Competence and Management, 3(1), 4-17.

Minkov, M., & Hofstede, G. (2014). Clustering of 316 European Regions on Measures of Values: Do Europe’s Countries Have National Cultures? Cross-Cultural Research, 48(2), 144-176.

Minkov, M. (2014). The K Factor, Societal Hypometropia, and National Values: A Study of 71 Nations. Personality and Individual Differences, 66, 153-159.

Minkov, M. & Blagoev, V. (2014). Is There a Distinct Asian Management Culture? Asia Pacific Management Review, 20(2), 209-215.

Minkov, M., Blagoev, V., & Hofstede, G. (2013). The Boundaries of Culture; Do Questions about Societal Norms Reveal Cultural Differences? Journal of Cross-Cultural Psychology, 44 (7), 1094-1106.

Hooker, J. Cross-cultural Issues in Business Ethics rhttp://web.tepper.cmu.edu/jnh/aib.pdf

Seitz, P. (2001) Cultural and business ethics Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 8 Is 1, pp.21 – 27.

Steers, R. M., Nardon, L., & Sanchez-Runde, C. (2013). Management across cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Steers, R. M., Nardon, L., & Sanchez-Runde, C. (2013). The Cultural Roots of Ethical Conflicts in Global Business.  Springer Science & Business Media Dordecht 116, 689-701.

World Wide Web Links:

www.EthicsLearn.com

www.globethics.net/Business-Ethics

www.mapnp.org/library/ethics/

www.ethics.ubc.ca/resources/business/

www.usi.edu/bets/index.html

www.free management Library

Society for Intercultural Education, Training and Research: www.sietareu.org; www.sietarusa.org;

      International Codes of Ethics
Journal of Intercultural Management and Ethics

             4.3. Материални ресурси:

Лекциите и семинарните упражнения се провеждат в зали, определени от Учебния отдел на ТУ.

4.4. Предпоставка за изучаване на дисциплината

Общо образователна подготовка от средното училище по философия, психология, логика, право /или ниво 2 от стандартите по етика за средното образование/. Подготовка по икономически и хуманитарни дисциплини в рамките на бакалавърски програми.

5. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

5.1 Форма и начин за оценяване.

Постигането на поставената цел на обучението се контролира чрез текуща оценка, която се формира от три съставки: редовно посещение и включване в работата по време на лекции и упражнения, есе /писмена домашна работа за анализ на казус по кроскултурна бизнес етика или друга конкретна задача/ и финален тест /изпит/. Коефициентът на тежест на всяка от тях в текущата оценка е съответно 0,2, 0, 3 и 0,5.

Чрез есето се проверява възможността за писмен анализ на конкретен кроскултурен бизнес етичен случай /проблем/ или самостоятелното запознаване с източник от списъка с допълнителна литература. Обемът на есето е минимален – до 2 стр. печатан текст формат А-4. Студентът избира самостоятелно казус или загалвие, тема от учебника или други източници след консултация с преподавателя.

Финалният тест проверява продуктивните знания на студента, възможностите му да осмисля наученото и да го прилага в конкретни ситуации. Провежда се в края на семестъра. Времетраенето е 60 минути. Тестът съдържа затворени, полуотворени и отворени въпроси, както и малки казуси, изискващи писмен отговор до 10 реда. Тестът се съставя, разпечатва и раздава на всеки студент с всички необходими указания.

5.2 Изисквания за формиране на оценките по шестобалната скала.

Оценяването на есето е на база на общоприетата шестобална система.

Отличен (6) се поставя за отлично познаване на принципите и понятията на бизнес етиката, за осмислено и задълбочено рабиране на обсъждания проблем, формулиране на собствено отношение и оригинални разсъжения по анализирания казус.

Мн.добър (5) – за много добре овладени основни понятия, осмислено и правилно разбиране на материята, умение за прилагане на научените знания към конкретен случай.

Добър (4) – за добро познаване на основни принципи и понятия и недостатъчно аргументирани разсъждения по конкретния случай.

Среден (3) – за минимум усвоени понятия и формулиране на правилни тези относно разглеждания казус.

Оценяването на теста е въз основа определяне броя на получените точки и оценяване според техния брой.

Тестът се състои от четири части. Всеки верен отговор на въпроси от 1 до 8 носи по 0,5 точки. Въпросите, които изискват избор между няколко възможности /от 9 до 16/, се оценяват с 1 точка. Въпросите, които изискват довършване със свободен текст /от 17 до 24/, носят по 1,5 точки. Всеки отговор на последните четири въпроса /казуси, проблемни задачи и др. под./ носи от 0 до 5 точки.

5.3. Примерна обща схема за образуване на крайната оценка.

 

Брой точки Оценка
От 17 до 23 точки Среден 3
От 24 до 30 точки Добър 4
От 31 до 37 точки Много добър 5
От 38 до 45 точки Отличен 6

Съставил: 

(проф. д-р Даниела Сотирова)

 

 

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.