Феноменът глас в множествена перспектива

Брой 49 / Октомври 2021 г. Сп. „Медии и обществени комуникации“

„Човешката общност се простира дотам,
докъдето стига човешкият глас“
Аристотел

Тази статия има за цел да предложи анализ на феномена глас в многостранна перспектива. Обсъждат се философски, етични и социално-психологически гледни точки, за да се изяснят комуникационните и управленски ефекти на гласа. Глас и субективност, глас и изход, глас и промяна, глас на лидера и този на служителя, глас на ментора-наставник, морален глас, глас и духовност на работното място, гласът в контекста на етиката на превода са някои от конкретните въпроси за проучване. Изведени са нови техни аспекти на основата на мета-анализ на специализирана литература във философия на гласа, в организационните и културологически изследвания. Основна теза е, че гласът и вокалната култура от тривиални са станали особено важен проблем в условията на технологизирана и образна комуникация. В този смисъл текстът може да бъде стимулиращ като насока за подобряване на персоналното представяне и на ефективната организационна комуникация.

Ключови думи: глас, субективност, философия на гласа, морален глас, гласът като изход, менторски глас, морален глас, вокален далтонизъм, организационен трейнинг, духовност на работното място, сблъсък на гласове, глас и етика на превода, лидерство, организационна комуникация.

This paper aims to offer an analysis of phenomenon of voice in multiple perspective. Philosophical, ethical, and socio-psychological standpoints are discussed in order to clarify communicational and managerial effects of the voice. Voice and subjectivity, voice and exit, voice and change, voice of the leader and that of the employee, voice of the mentor, moral voice, voice and spirituality in the workplace, voice in the context of translation ethics are some of the specific issues to explore. Some novel aspects are described on the basis of meta-analysis of literature in philosophy, cultural studies and organizational behavior. The main thesis is that the voice and vocal culture from trivial have become a particularly important problem in the conditions of technological and visual communication. In this sense, the text can be stimulating as a guidance to improve self-presentation and effective organizational communication. Keywords: voice, subjectivity, philosophy of voice, moral voice, voice as exit, voice of the mentor, moral voice, vocal daltonism, organizational training, spirituality in the workplace, clash of voices, voice and ethics of translation, leadership, organizational communication.

Пълният текст на статията следва в сп. „Медии и обеществени комуникации“.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.