Биография

Проф. д-р Д.Сотирова е завършила Санкт-Петербургския университет. Специализирала е многократно в Англия /Стафордски университет, Университетът в Съри, Университетът в Кийл, Университетът в Нотингам/ и Холандия (Нидерландско Бизнес училище, Европейски институт по бизнес етика, Интеркултурен Отворен Университет).
Член е на Европейската мрежа по бизнес етика. Професор-консултант е към Интеркултурния Отворен университет (Холандия).
Проф. д-р Даниела Сотирова провежда трейнинги и консултира в областта на организационното общуване. Обучава служители в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет.
За първи път въвежда преподаването на бизнес етика в България. Разработила е и академичните дисциплини „Фирмена култура”, „Етика в публичните услуги”, „Професионална етика”, „Интеркултурни комуникации”.
Проф. д-р Даниела Сотирова е дългогодишен преподавател по „Организационно поведение” в Стопански факултет на Технически университет – София, Софийския Университет, както и във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София и Натфиз.
Автор на над 160 научни публикации в областта на бизнес етиката, фирмената култура, организационното поведение и свързани с тях философски, социални и управленски проблеми.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Член на редколегия на сп. Философска мисъл, 1990-1992.
 • Български форум на бизнес лидери, консултант, от 2000 – 2002.
 • Професор-консултант на Интеркултурния Отворен Университет, Холандия, 1992 – 1994.
 • Експерт на European Distance Education Network /EDEN/ и на European Association of Distance Teaching Universities /EADTU/, 1995 г. – 1997.
 • Мениджър-консултант в Management Science Institution по проект на USAID, 2001 – 2004.
 • Преподавател и консултант в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет,  2001 – 2009.
 • Водещ рубрика „Делова етика” в списание „Работа и работодатели”,  2001.
 • Лектор към Национален център за професионално образование към Българската-търговско промишлена палата, oт 2002.
 • Регистриран член на листата на национално научно жури към НАОА.
 • Рецензент на между университетски научен проект „Етиката в българската икономика”, УНСС 2009 г.
 • Гост-професор по международна бизнес етика в Технически университет на Лисабон, Институт по социални науки, април-май 2013 г.
 • Резензент и автор на становища на над 10 пъти с Научни журита за птофесор, доцент и докторска степен.
 • Член на редколегията на сп. „Етически изследвания“ – от 2015 г. до сега.
 • Участник в Катедрата по Биоетика към ЮНЕСКО – от 2013 г. до сега.

НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Участник в национални научни проекти, сред които:

 • 2007 – 2009 – Участие в проект на БАН, секция „Етика”, „Благосъстояние и морал”, финансиран от МОН
 • 2011 – Участник в проект на УНСС, Катедра „Философия” и БАН, Секция „Етика” „Етиката в българската наука”
 • Участие с доклад „Етичните кодекси на фирмите в България: разпространение и ефективност”.на 8-та Международна конференция „Морал и етични принципи в социалната пазарна икономика”, 20-22.10.2000.
 • Участие с доклад по покана на тема „Интелигентното работно място: етически и психологически аспекти”. Първа конференция „Интелигентното работно място”. Американски университет, София, април, 2010.
 • Участие със съобщение на: интердисциплинарна среща-дискусия на тема „Биоетиката в България – проблеми и перспективи”, организацирана от Секция „Етика”, БАН и Български център по биоетика на 4 юли 2006.
 • Член на научен комитет на национални и международни научни конференции /например, на Международната Конференция по европейската идентичност и гражданско образование в Университета в Патрас , Гърция, април, 2009/.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 • PHARE проект за развитие на дистанционното обучение в Централна и Източна Европа, към Национален център за дистанционно обучение, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1994.
 • Разбота по проект TEMPUS, IMG-94-BG-1098; конкретна задача: «събиране на информация и подготовка на учбни материали по хуманитарни дисциплини като социална антропология, бизнес етика, организационно поведение, философия на образованието, екологична етика», 1995.
 • Работа по PHARE – TEMPUS проект, 1999 – 2001, Тема – „Обучение по мениджмънт на университетския ръководен персонал”.
 • Работа по проект с BKHF (Британски ноу-хау фонд), 1997 – 2000, Тема „Развитие на институциите за обучение по мениджмънт в България”.
 • Работа по проект на Програма ФАР, Проект BG 9909-01, 2003 – 2006, Рзработване на курс за обучение на ново постъпили в държавната администрация „Основни административни умения” с модул „Административна етика и делово общуване”.
 • Работа по проекта CiCe /Children Identity and Citizenship in Europe/ – Европейски проект по „Еразмус”, програма за образование през целия живот, 2004 – 2008 г./:
 • Обучител и ръководител на екип в проект по Ефективно организационно поведение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ЕС) – 2011-2013 г.

КОНСУЛТАНТСКА РАБОТА И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ:

 • Ръководител на проект „Развитие на отговорни бизнес практики в България”, KPMG, Български Форум за Бизнес Лидери, 2000.
 • Ръководител на проект за разработване на първи модел на етичен кодекс за българските фирми, 2000.
 • Консултант на Арт галерия и модна къща „Ирида”, от 2002 г.
 • Ръководител и лектор на семинар на Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО), 2002-2003 г.
 • Гост-лектор на две телевизионни предавания „Експертите за бизнес етиката и бизнес етикета” по EBF Икономика ТV – октомври-ноември 2008 г.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Автор на над 160 научни публикации в областта на бизнес етиката, фирмената култура, организационното поведение и свързани с тях философски, социални и управленски проблеми. От тях около 154 са самостоятелни, в т.ч.: 12 монографии и учебници, от които са 9 самостоятелни; 4 студии в колективни монографии; 19 статии в научни списания. 11 от публикациите ми са в чужбина /на английски и руски език/, а други 6 са публикувани на английски език в български издания.